DÚBRAVSKÝ ĽADOVÝ MEDVEĎ 3

pre otužilcov

DÚBRAVSKÝ ĽADOVÝ MEDVEĎ 3

 

konaná sa pod záštitou starostu Dúbravky RNDr. Martinom Zaťovičom

Organizátor: Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Usporiadateľ: oddelenie školstva, vzdelávania a športu MÚ Bratislava-Dúbravka

Spoluorganizátor: agentúra MRM Sport Event

Termín: 16.12.2023

Miesto: Dom kultúry Dúbravka, Bratislava

Prezentácia: na mieste od 9.30 do 10:15 hod.

Začiatok súťaže: 10.30 hod.

Riaditeľ súťaže: Mgr. Radek Šatka

Štartujú zmiešané kategórie muži a ženy: rok narodenia 1924 – 2005                                                     

Disciplína: Súťažiaci otužilci vstúpia postupne do bazéna so studenou vodou a každému sa meria čas pobytu vo vode osobitne. Maximálny povolený čas strávený v bazéne je 25 minút pre každého otužilca. Po tomto limite je súťažiaci povinný opustiť bazén. Časy všetkých súťažiacich sa sčítavajú čím získame výsledný celkový čas. Ten rozhodne o prekonaní rekordu.

Pred vstupom do bazéna sú súťažiaci povinní osprchovať sa a potom sa ponoria po ramená do studenej vody v bazéne. Pokiaľ prítomný lekár usúdi, že pobyt vo vode je ohrozujúci zdravie alebo život, je súťažiaci povinný bazén opustiť.

Obmedzenie štartu: Súťažiaci narodení v roku 2006 a mladší nemajú povolené súťažiť.

Organizátor nedovolí štartovať osobám pod vplyvom alkoholu resp. iných omamných látok, osobám mladším 18 rokov a vyhradzuje si právo na vylúčenie zo súťaže pri nevhodnom správaní, prípadne osoby s nevhodným zdravotným hendikepom.

Ceny: Prvých desať súťažiacich s najlepším časom bude odmenených medailou, pohárom a prví traja cenou.

Štartovné: zadarmo

Zdravotná služba: Zdravotníci budú k dispozícii pri bazéne počas celého priebehu súťaže.

Technické ustanovenia: Čas sa meria ručne stopkami v rukách rozhodcov.

Súťažiaci vstupujú do bazéna jednotlivo vždy po osprchovaní.

Súťažiaci musia mať ponorené plecia. Na hlavách je povolená čapica a na rukách rukavice. Plavky sú povinné.

Teplota vody sa bude pohybovať medzi 5-10C.

Záverečné ustanovenia: Každý súťažiaci si je vedomý svojho zdravotného stavu a prihlasuje sa do súťaže s vedomím, že štartuje na vlastné nebezpečie.

Prihlásením do súťaže pretekár potvrdzuje, že si nebude nárokovať u organizátora žiadne odškodné v prípade odcudzenia osobných veci, ani právo za ujmu na zdraví alebo na živote.

Organizátor zabezpečí teplý čaj

Šatne a toalety budú k dispozícii v DKD.

Organizátor odporúča súťažiacim priniesť si čiapku na pobyt vo vode, deku, uterák, šľapky a teplé oblečenie.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu resp. zrušenie súťaže z akýchkoľvek dôvodov.

Predpokladaný koniec súťaže a vyhlásenie výsledkov okolo 12:00 hod.

Informácie: Radek Šatka, radek.satka@dubravka.sk, 0911707010

 

 

Čas a miesto konania

16.12.2023
10:30
Pred DK Dúbravka
240 min.